Mekan 360

DARKALE KÖYÜ

Görüntülenme - 24899 Yorum Ekle

Hakkımızda

Manisa’nın Soma ilçesine bağlı Darkale Köyü ;  Antik Çağ’da başlıca üç bölgeye ayrılan Batı Anadolu’nun Mysıa sınırları içinde idi. Mysıa bölgesi günümüzde yaklaşık olarak Balıkesir ilinin tümünü, Manisa ilinin kuzey, İzmir ilinin kuzeybatı, Bursa ilinin güneybatı, Kütahya ilinin batı ve Çanakkale ilinin de doğu uç bölümünü kapsamaktadır. Thrak kökenli olduğu düşünülen Mysia halkı Troia Savaşı'ndan önce Tuna bölgesinden Trakya'ya doğru yayılmış, Troia'nın Ý.Ö. XIII. yüzyılın ikinci yarısı içinde yıkılışından sonra bu kente yerleşmiş ve daha sonra da Küçük Asia'ya doğru hareket etmiştir. W.M.Ramsay’ın "The Historical Geography of Asia Minor" adlı eserinde , Mysıa kentlerinden biri olarak adı geçen Trakhoula'dan bir piskoposun ikinci İznik konsülüne katıldığını gösteren 787 tarihli kayıt ise, Trakhoula'nın Bizans dönemine ışık tutan en eski yazılı belge olarak karşımıza çıkmaktadır. Köy içerisindeki Bizans tezyinli kalıntılar da buradaki Bizans yerleşimini kanıtlamaktadır.

Ankara Milli Kütüphanede muhafaza edilmekte olan Manisa vilayeti ile ilgili "Mahkeme-i Şer'iyye Sicilleri"ne göre 1596 yılına ait (cilt:19. varak 181'de)olan bir sicilden de 434 yıl öncesinde burasının "Tarhala" adlı bir kaza merkezi olduğu anlaşılmaktadır. Osmanlı İmparatorluğu'nun idari yapılanması içerisinde yer alan Tarhala Kazası dönemin idari bölümlenmesine göre Soma ve Kırkağaç ilçeleri ile bu ilçelere bağllı belde ve köy yerleşimlerini içerisine alan geniş bir coğrafi bölgeyi kapsamaktaydı. Tarhala adının, köyün günümüzdeki adı olan Darkale olarak değiştirilmesi ise Salname-i Osmani' den anlaşıldığına göre Selçuklular zamanında olmuştur.

Soma'nın kuruluşu Bergama Krallığına bağlı Gharma (Gherme) şehrinin kuruluşu olan M.Ö.185 yılına yani Hellenistik Devire rastlamaktadır. Soma'nın ilk yerleşim yerinin de bugünkü Darkale civarında olduğu tahmin edilmektedir. Soma'ya 3 km uzaklıkta olan köyün güney-güneydoğu istikametinde iki sarp kayalık tepe bulunur. Bunlar Tuzlu ve Asar Tepeleridir. Bu tepelerin arasından Kavaklık Deresi geçmektedir. Darkale köyü, Asar Tepe'nin kuzey-kuzeydoğu yamacına kurulmuştur. Bu tepe üzerinde bir kale kalıntısı mevcuttur. Tepeye çıkış kuzey taraftan ve antik döşeme taşlardan oluşan bir yol ile sağlanır. Aynı şekilde  Tuzlu Tepe yamacında da sur kalıntıları mevcuttur. Karşıyaka (Bağlararası) mevkiinde görülen devrik sütunlar ve köyün muhtelif yerlerindeki antik özellikteki mimari parçalar (sütun başlıkları vs.) Gharma şehrinin yerleşim yerinin bugünkü Darkale köyü ve civarı olabileceðini desteklemektedir.

İlçe merkezi ile ulaşımı sağlayan yolun paralelinde devam eden derenin yatağında, köye girişin sol tarafında, bugün kendi haline terk edilmiş bir hamam yer alır. 16.yy özelliği gösteren hamamın ayakta kalan soyunma mahallinin dört duvarı yanında kubbeli olan halvet ve yıkanma yerleri iyi durumdadır. Köy yolu Kırkoluk Camii önünde asırlık ve görkemli çınar ağaçları ile son bulur. Köy sakinleri tarafından 10'un üzerinde camisi olduğu rivayet edilen Darkale' de günümüzde sadece ikisi kullanılan 3 cami  mevcuttur. Kırkoluk Camii köy evlerinin mimarisine uygun olarak taş duvar ve ahşap karışımı olarak iki katlıdır. Avlusunda yukarıda bahsedilen hamamdan getirildiği düşünülen bir şadırvan yer alır. Camiye ismini veren oluklar arasında Bizans örnekleri yoğunlukta olmak üzere Türk motifli rölyefler görülür. Sağ tarafından bir merdivenle çıkılan son cemaat yerinin mihrap cephesi ve caminin içindeki mihrap duvarında Barok tarzı kalemişi süslemeler vardır. Bahsedilen diğer iki camiden minareli cami olarak anılan yapının da özellikle minaresinde ve avlusunda bolca devşirme malzeme kullanılmıştır.

Etiketler

köy soma manisa 360 tarih selçuklu tarhala 360 vr sanaltur sanal tur viar turkey video virtual tour turkey mekan360 mekan

Fotoğraflar

Görüşler (0)

Yorum Ekle