YEREBATAN SARNICI FATİH Istanbul | Sanal Tur | Mekan360.com

YEREBATAN SARNICI

Görüntülenme - 74096 Yorum Ekle

Hakkımızda

Tarihî Yarýmada’nýn ortasýnda bulunan Yerebatan Sarnýcý, 542 yýlýnda Bizans Ýmparatoru I. Justinianus (527-565) tarafýndan Büyük Saray’ýn su ihtiyacýný karþýlamak üzere yaptýrýlmýþtýr. Suyun içinden yükselen mermer sütunlarýn arasýndaki ihtiþamýndan dolayý halk tarafýndan “Yerebatan Sarayý” olarak da anýlmaktadýr. Yabancý kaynaklarda geçen “Basilika (Basilica)” isminin ise sarnýcýn yakýnýnda bulunan Ilius Basilikasý’ndan geldiði rivayet edilir.

Yerebatan Sarnýcý 9.800 m2’lik bir alaný kapsayan dev bir yapýdýr. Burada her biri 9 metre yüksekliðinde 336 sütun bulunmaktadýr. Belirli aralýklarla dikilen bu sütunlar, her sýrada 28 tane olmak üzere 12 sýra meydana getirirler. Suyun içerisinde yükselen bu sütunlar uçsuz bucaksýz bir ormaný hatýrlamakta ve ziyaretçiyi sarnýca girer girmez etkilemektedir.

Sarnýcýn kuzeybatý köþesindeki iki sütunun altýnda kaide olarak kullanýlan iki Medusa baþý Roma Çaðý heykeltraþlýk sanatýnýn þaheser örneklerinden biridir. Medusa’yla ilgili mitolojiye dayandýrýlan birçok efsane bu sarnýcý daha da gizemli kýlar. Bir söylenceye göre Medusa yeraltý dünyasýnýn diþi canavarý olan üç Gorgonadan biridir. Bu üç kýz kardeþten yalnýzca yýlanbaþlý Medusa olumludur ve kendisine bakanlarý taþa çevirme gücüne sahiptir. O dönemde büyük yapýlarý ve özel yerleri kötülüklerden korumak amacýyla Gorgona kafalarýnýn resim ve heykellerinin konulduðu, Medusa’nýn da bu düþünceyle buraya yerleþtirildiði zannedilmektedir. Bir baþka rivayete göre Medusa siyah gözleri, uzun saçlarý ve güzel vücudu ile övünen bir kýzdý. Uzun zamandan beri Zeus'un oðlu Perseus'u sevmektedir. Bu arada Athene de Perseus'u sevmekte ve Medusa'yý kýskanmaktadýr. Bunun için Athene, Medusa'nýn saçlarýný korkunç yýlanlar biçimine sokar. Artýk Medusa kime baksa, baktýðý kimse taþ kesilir. Daha sonra onu bu biçimde gören Perseus heyecanla Medusa'nýn büyülendiðini düþünerek baþýný keser, baþýný eline alýp düþmanlarýný taþa çevirerek birçok savaþlar kazanýr. Bu vakýadan sonra Medusa'nýn eski Bizans'ta kýlýç kabzalarýna ve sütun kaidelerine ters ve yan olarak iþlendiði söylenmektedir.

Sarnýç kurulduðundan günümüze kadar çeþitli onarýmlardan geçmiþtir. Osmanlý Ýmparatorluðu Dönemi’nde iki defa restore edilen sarnýcýn ilk onarýmý III. Ahmet zamanýnda (1723) Mimar Kayserili Mehmet Aða tarafýndan yaptýrýlmýþtýr. Ýkinci onarým ise Sultan II. Abdülhamit (1876-1909) zamanýnda olmuþtur. Cumhuriyet Dönemi’nde de sarnýç 1987’de Ýstanbul Belediyesi tarafýndan temizlenerek ve bir gezi platformu yapýlmak suretiyle ziyarete açýlmýþtýr. 1994 Mayýsý’nda yeniden büyük bir temizlik ve bakýmdan geçmiþtir.

Ýstanbul gezi programlarýnýn ayrýlmaz bir parçasý olan bu gizemli mekâna, bugüne kadar ABD eski Baþkaný Bill Clinton’dan tutun Hollanda Baþbakaný Wim Kok’a, Ýtalyan eski Dýþiþleri Bakaný Lamberto Dini’den Ýsveç eski Baþbakaný Göran Persson’a ve Avusturya eski Baþbakaný Thomas Klestil’e kadar birçok kiþi konuk oldu.

Hâlihazýrda Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi iþtiraklerinden Kültür A.Þ. tarafýndan iþletilen Yerebatan Sarnýcý, müze olmanýn yanýnda ulusal ve uluslararasý birçok etkinliðe ev sahipliði yapmaktadýr.

Etiketler

yere batan sarnic derece tarih su birikinti 360 vr sanal tur viar turkey video virtual tour turkey mekan360 mekan

Fotoğraflar

Görüşler (5)

Megan and Matthew Nussbaum

The Basilica Cistern is impressive. You walk down about 30-40 stairs after paying a small price of $5.35, and are able to see pillar after pillar, lit by dim lights. Photos can be a little tricky, but really... Don’t we all go for the momeries? Many pillars are under renovations (as is most everything in Istanbul), so there are curtains dividing the space... But you can get a small glimpse of just how massive this underground space is. Walk to the end to see the pillar of tears and the two Medusa Heads (which they have located further along the trail, after having a sign to read about them). Anyways. Best set up? Maybe not. Incredible place? Worth visiting? Absolutely. Be prepared to see a LOT of people! Enjoy!

5 yıl önce

Jahnabi Basumatary

Dark inside but good for a historic revisit. I quite liked the pillars and the upside down madusa pillar base. It is interesting how the Greek cultural influence predates now predominantly Muslim outlook. Not to say Turkey isn't accommodating. I found the people I have so far met quite Liberal and open minded in terms of religion, politics and culture.

5 yıl önce

Luis Diego Calderón León

A must see if you are in the Sultan Ahmed area. The entry fee is 20TL for tourists. During my visit the water from the cistern was drained for maintenance but the sight is equally impressive. You can still enjoy the crying column and the Medusa heads. A photo booth is located near the entrance and offers prices compared to the Grand Bazaar.

5 yıl önce

Evgeny Gitin

It's a very beautiful place to visit. Romantic atmosphere with wonderful pictures and soft music. But there is absolutely no water anymore. The ecology of this place is ruined. A half of exposition is closed with curtains. Somehow there is still a lot of tourists all day long trying to find medusa heads. It's a pretty funny scene to watch 'cause the pointers are confusing people making them search for heads near an info stand lightening their way in a wrong place. Unfortunately this place isn't a sightseeing one anymore :(

5 yıl önce

Sabrina

A really cool place to visit if in Istanbul. Very historical but not very big and it definitely takes less than an hour to walk around the whole thing. It’s also very difficult to take pictures because it’s really dark with a few dimmed lights. Some of it is still under construction and blocked off so not a great deal to see I still enjoyed it

5 yıl önce

Yorum Ekle

Sokak Görünümü